Major Preference International

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. ПРЕДМЕТ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Настоящите Общи условия имат за цел да регулират отношенията по отношение на достъпа и използването на уебсайта http://www.majorpreference.com (уебсайта) между “MJP Major Preference International” Ltd (MJP/we), от една страна, и посетителите, от друга страна.
Ние от MJP ви благодарим за проявения интерес към нашия уебсайт.
MJP поддържа и ви предоставя достъп до своя информационен уебсайт – http://www.majorpreference.com, където е достъпна обща информация за MJP и нашия екип.
Преди да продължите с посещението си, любезно ви молим да прочетете внимателно този документ, съдържащ правилата и условията за използване на уебсайта (Правилата и условията).
Ако не приемете Общите условия, няма да използвате уебсайта. Използването на уебсайта се счита за знак за съгласие от ваша страна да го използвате при стриктно спазване на правилата, изложени в настоящите Общи условия.
Уебсайтът се администрира и управлява от „Ем Джей Пи Майор Преферанс Интернешънъл“ ООД.

2. ЗА НАС
Име: “MJP Major Preference International” Ltd
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Георги Бенковски 14
Контакти: E-mail адрес: администрация@majorpreference.com; тел. номер: +359882412873
Вписан в публични регистри: ЕИК: 207142148

3. УСЛУГИ И РЕСУРСИ, НАЛИЧНИ НА УЕБСАЙТА
Уебсайтът има за цел да представи информация за нас и нашите партньори, като в същото време съдържа полезна и разнообразна информация относно нашия опит в международната търговия и дистрибуция.
Различни новини могат да бъдат намерени на Уебсайта, свързани с нас и нашите области на дейност, и Уебсайтът предоставя възможност за връзка с нас, като използвате формуляра за контакт, наличен на Уебсайта.
Съдържанието, налично на уебсайта, е разработено от екипа на MJP или от трети посочени страни и е адресирано до клиенти и партньори на MJP, както и други читатели, интересуващи се от областта на разрешаването на спорове и арбитража.
Онлайн регистрация
За да използвате някои от услугите, предлагани от уебсайта, е необходимо да се регистрирате като наш потребител. Процедурата за онлайн регистрация изисква да предоставите личния си имейл адрес и да изберете парола, за да се идентифицирате като потребител. Ако желаете може да запишете и вашите имена и телефон за връзка. С предоставянето на посочените данни Вие декларирате, че те са актуални. Вашият имейл адрес е средството, с което се идентифицирате, а паролата ви е достъпна само за вас. В случай, че го забравите или искате да го промените, ние ви предоставяме тази възможност.
Ние ще използваме данните, които ни предоставяте по време на процедурата по регистрация, само за да ви предоставим персонализирани услуги и да се свържем с вас в случай на необходимост. За повече информация вижте раздела Лични данни по-долу.
При използване на предлаганите от нас услуги Вие сключвате договор с MJP, чието съдържание се определя от настоящите Общи условия.
Вие носите отговорност за защита срещу неупълномощен (незаконен) достъп на потребителската информация и паролата, с които използвате уебсайта. Вие се съгласявате да не разкривате паролата си на трети страни и поемате отговорност за действията си във вашия акаунт. Ако бъде открита злонамерена употреба, важно е да ни уведомите незабавно.
Уебсайтът съхранява предоставената информация на компютърни сървъри в контролирана и защитена среда. Цялата лична информация (като имена, социалноосигурителни номера, адреси, банкови сметки и т.н.) е защитена чрез криптиране и протокола Secure Socket Layer (SSL).

Коментари
Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. MJP не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментарите преди тяхното присъствие на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на MJP, неговите агенти и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите възгледи и мнения. До степента, разрешена от приложимите закони, MJP не носи отговорност за коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или претърпени в резултат на каквото и да е използване на и/или публикуване на и/или показване на коментарите по това уебсайт.
MJP си запазва правото да наблюдава всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или причиняват нарушение на тези Правила и условия.
Вие гарантирате и заявявате, че:
• Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;
• Коментарите не нарушават никое право на интелектуална собственост, включително без ограничение авторско право, патент или търговска марка на трета страна;
• Коментарите не съдържат никакви клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или по друг начин незаконни материали, които представляват намеса в поверителността
• Коментарите няма да бъдат използвани за привличане или насърчаване на бизнес или обичай или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.
С настоящото предоставяте на MJP неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират всеки от вашите коментари във всякакви форми, формати или медии.

4. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ
Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на Уебсайта, включително, но не само марки, лога, информационни материали и дизайн на Уебсайта са обект на защита в съответствие с приложимото законодателство, принадлежат на MJP или на определени трети страни и не трябва да се използват в нарушение на действащото законодателство.
Правото на достъп до уебсайта не включва правото за копиране, възпроизвеждане, запазване или прехвърляне на информация или обекти на интелектуална собственост, които да бъдат използвани по какъвто и да е неразрешен начин, освен ако не се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лична употреба, при условие че законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост не са неоснователно ощетени и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват за нетърговски цели. Независимо от горното, не се допуска премахване на знаци за търговска марка и принадлежност към друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е MJP или трето лице. Използването на всякакъв вид съдържание или други обекти на интелектуална собственост, публикувани на уебсайта, е разрешено само за лични, некомерсиални цели. Използването на такова съдържание за други цели може да бъде извършено само след изрично писмено разрешение от MJP или съответната трета страна.
Препратки към други уебсайтове
С цел предоставяне на допълнителна информация и за удобство на посетителите, на Уебсайта може да са публикувани препратки/линкове към уебсайтове, администрирани от трети страни. Публикуването на тези препратки не означава, че MJP поддържа или е съгласен със съдържанието, до което води препратката, нито че одобрява, препоръчва или популяризира продуктите и/или услугите, изброени на съответната уеб страница.
MJP не носи никаква отговорност за съдържанието и услугите, достъпни от тези уебсайтове, и техният достъп и използване е предмет на техните правила и условия за използване. MJP не носи отговорност за щети и пропуснати ползи, произтичащи от достъпа до или използването на такива уебсайтове, или за недостоверността на съдържанието, публикувано в тях.
Бисквитки
Можем да използваме бисквитки, за да персонализираме вашия онлайн престой. Бисквитката е текстов файл, който се съхранява и поставя на вашия компютър от уеб сървър. Бисквитките не могат да се използват за зареждане на програми или вируси. Бисквитките се присвояват уникално на вас и могат да бъдат прочетени само от уеб сървъра, който ги е присвоил.
Основната причина за използването на бисквитки е да ви спести време. Целта на бисквитките е да кажат на уеб сървъра, че сте се върнали на определена страница. Например, ако сте се регистрирали в уебсайта и излезете – бисквитката ще се активира, когато влезете отново, ще ви разпознае. Така че, когато се върнете на уебсайта, информацията, която сте предоставили преди това, ще бъде отново достъпна.
Имате възможност да приемете или откажете бисквитките. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки, но винаги можете да коригирате това от вашите настройки. Ако решите да откажете бисквитките, няма да можете да се насладите на всички интерактивни елементи на услугите на уебсайта.
5. ОТГОВОРНОСТ НА MJP
Ние полагаме усилия да поддържаме наличната на уебсайта информация винаги актуална и представена по качествен, разбираем и достъпен начин, но не можем да гарантираме пълнотата на съдържанието и не се ангажираме със срокове за актуализиране на информацията.
Ние се стремим да осигурим на посетителите нормално и безпрепятствено използване на уебсайта. Въпреки това, ние си запазваме правото да прекъснем или спрем функционалностите на уебсайта по всяко време, както и да спрем изцяло поддръжката и достъпа до него, без това да води до отговорност за нас. Освен това си запазваме правото да премахваме, променяме или допълваме публикуваното съдържание по всяко време.
MJP не носи отговорност за щети, евентуално причинени във връзка с достъпа или използването на уебсайта, освен ако не са причинени умишлено от нас или в случай на груба небрежност.
MJP не носи отговорност за щети, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията и оборудването на посетителите, или за загуба на данни, извлечени от материали или ресурси, изтеглени или използвани по какъвто и да е начин чрез уебсайта.
MJP няма задължение и не гарантира, че достъпът и използването на уебсайта ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни и без грешки. MJP не носи отговорност за неосигуряване на достъп до уебсайта и възможност за използването му или за предоставянето им с влошено качество поради извършване на тестове от наша страна с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и др., както и тестове за подобряване или оптимизиране на функционирането на уебсайта.
Посетителите приемат възможността за прекъсвания и други видове затруднения при осъществяване на интернет връзката към уебсайта, които могат да възникнат независимо от усилията от наша страна.

6. ОТГОВОРНОСТИ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ
Посетителите се задължават да не извършват злонамерени действия при посещението и използването на уебсайта. Под „злонамерени действия“ се считат всички действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или причиняващи вреди на физически лица, свързани с интернет или свързаните с него мрежи, изпращане на нежелана поща (нежелани търговски съобщения, СПАМ, НЕЖЕЛАНА ПОЩА), препълване на канали (FLOOD) , получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите за собствена изгода или получаване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като индустриален шпионаж или саботаж, повреждане или унищожаване на системи или информационни масиви ( CRACK), изпращане на „троянски коне“ или причиняване на инсталиране на вируси или системи за дистанционно управление, намеса в нормалната работа на други потребители в интернет и свързаните с него мрежи, извършване на всякакъв вид действия, които могат да бъдат квалифицирани като престъпление или административно нарушение в съгласно българското законодателство или по друг приложим закон.
Посетителите се задължават да компенсират MJP и всички трети лица за всички причинени от тях вреди и пропуснати ползи, включително платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения, съдебни разноски и други разходи, в резултат на искове от и/или изплатени обезщетения на трети лица , свързани с действия/бездействия на посетителите при използване на уебсайта в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави.

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Във връзка с администрирането на Уебсайта ние ще обработваме лични данни в съответствие с приложимото законодателство и в съответствие с правилата и принципите, заложени в нашата Политика за поверителност при използване на Уебсайта (Политиката), публикувана на Уебсайта и достъпна от менюто в долния колонтитул на всяка от неговите уеб страници. Политиката е неразделна част от настоящите Общи условия и с използването на уебсайта вие декларирате, че сте прочели и разбрали Политиката. Ако не сте съгласни с начина, по който обработваме лични данни, описан в Политиката, моля, не използвайте уебсайта.

8. РАЗНИ
За настоящите Общи условия се прилага законодателството на Република България. За неуредени в Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
Правилата и условията могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от MJP. При изменение на Общите условия, ние ще уведомим посетителите за тези изменения в съответствие с приложимото законодателство и чрез публикуване на изменените Условия на уебсайта.
Промените влизат в сила незабавно и ако не ги приемете, можете да спрете да използвате уебсайта. Ако не възразите срещу промените в Общите условия и продължите да използвате уебсайта, се приема, че сте приели промените.
Всички спорове, възникнали между посетителите на уебсайта и MJP, породени от настоящите Общи условия или във връзка с тях, се разрешават в дух на разбирателство и добра воля чрез преговори и взаимни споразумения. При невъзможност за постигане на споразумение, спорът се решава от компетентния съд в България.

Административни органи:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Тел. номер :+3592 940 2046
факс:+3592 940 3640
E-mail:[email protected][email protected]
Уебсайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, пл. „Славейков” 4А, ет.3,4 и 6
Тел. номер: +3592/ 980 25 24
Факс:+3592/ 988 42 18
Кол център: 0700 111 22
Уебсайт: www.kzp.bg

АДРЕС

София, ул. "Георги Бенковски" №14

ТЕЛ.НОМЕР

+359 882 412 873